Reglementen

Reglementen: 

1. Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap:
 • Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke aanmelding bij de secretaris. Wanneer de betrokkene jonger is dan 15 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of voogd.
 • Minimum leeftijd waarop het lidmaatschap aangegaan kan worden is 6 jaar.
 • Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens is dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regiovereniging en de kringvereniging waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding van het lidmaatschap van de genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging.
 • De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang de betrokkene tevens lid van de in lid 2 genoemde verenigingen is. Alsdan zijn voor de duur van het lidmaatschap naast statuten en reglementen van de vereniging tevens op het lid van toepassing de statuten en reglementen van de in lid 2 genoemde verenigingen.
 • Het lidmaatschap van de vereniging wordt toegekend aan personen en wordt aangegaan voor tenminste één jaar, met stilzwijgende verlenging. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat van de vereniging, vóór 1 november voorafgaand aan het jaar waarin men niet meer lid wil zijn.
 • Het bestuur beslist over toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit, kan op verzoek van betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot lidmaatschap besluiten.
 • De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de reglementen van de vereniging. De statuten van Paardensportvereniging Poelenburgh zijn op te vragen bij de secretaris. De statuten en reglementen van de KNHS kunnen op verzoek van betrokkene tegen betaling bij het federatiebureau van de KNHS worden verkregen.
2. Categorieën van leden:

Onze vereniging kent de volgende soorten leden:

Actieve leden

:

Nemen actief deel aan de activiteiten cq. wedstrijden van de rijvereniging.

Donateurs leden

:

Zijn geen wedstrijdruiters, maar steunen de rijvereniging door een jaarlijkse bijdrage.

Ere leden

:

Zijn erelid geworden door speciale verdiensten aan de rijvereniging.


3. Contributie:

De contributie van de leden wordt jaarlijks in de vergadering als bedoeld in de statuten, vastgesteld. De contributie en overige kosten worden periodiek bij de leden in rekening gebracht. Alle facturen dienen binnen de op de factuur gestelde termijn te worden voldaan. Wordt men lid in de loop van een kalenderjaar, dan is tot 1 oktober contributie voor het gehele jaar verschuldigd, na 1 oktober een gereduceerd bedrag.

4. Diergezondheid:

Eigenaren van paarden/pony's die deelnemen aan activiteiten in clubverband dienen bij hun dier desgevraagd een geldig entingsbewijs te kunnen tonen. Het bestuur ziet daarop toe en houdt zich het recht voor, dieren die niet aan het entingprotocol voldoen, de toegang tot de clubactiviteiten te ontzeggen.

5. Veiligheid:
 • Bij het rijden in clubverband is het dragen van een veiligheidscap/-helm verplicht.
 • De toegang tot de rijbaan is alleen toegestaan voor ruiters met paard en hun begeleider of instructeur. Het is niet toegestaan dat tijdens het paardrijden andere kinderen/vowassenen, behalve de begeleider of instructeur, zich in de rijbaan bevinden. Ook de aanwezigheid van honden in de rijbaan is niet toegestaan.
6. Medewerking aan evenementen en activiteiten:

Alle leden en voor de leden jonger dan 15 jaar de ouders dienen op gezette tijden medewerking te verlenen aan de organisatie van wedstrijden en overige evenementen. In goed overleg met de betrokkenen tracht het bestuur tot een evenwichtige indeling te komen. Bij verhindering zorgen de leden of de ouders zelf voor een geschikte vervanging.

7. Bestuur:
 • Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 • Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.
 • De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vice-voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
 • In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen, indien niet tenminste de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
 • Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal leden van het bestuur anders beslist.
 • Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
 • Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken.
8. Vertegenwoordiging in kring- en regiovergadering:
De vereniging wordt in de algemene vergadering van de kring en de algemene vergadering van de regio vertegenwoordigd door een of twee bestuursleden.

9. Verkiezingen en benoemingen:
 • Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.
 • Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen van de vereniging lid te zijn.
 • Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden.
 • Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na het ontstaan van de vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast.
10. Officiële mededelingen:
 • Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomene in de officiële mededelingen van de vereniging.
 • De leden ontvangen de officiële mededelingen.
11. Aansprakelijkheid:
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, persoonlijk letsel en/of beschadigingen en vermissing van persoonlijke goederen. Leden dienen zelf zorg te dragen voor een WA-verzekering en een ziektekostenverzekering. Paarden en pony's moeten ook WA verzekerd zijn, meestal vallen zij onder de gezins WA-verzekering. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij.

12. Overige situaties:
Het uitleggen van enig artikel van dit reglement is voorbehouden aan het bestuur. In alle overige situaties dan in dit reglement of de statuten vermeldt, beslist het bestuur. Vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 10 november 2006.